Általános Szerződési Feltételek

 

 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (www.shop.verityclass.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.shop.verityclass.hu/aszf és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről:

 

1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Verity Class Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): H-2310 Szigetszentmiklós Petőfi utca 70.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@verityclass.hu

Cégjegyzékszáma: 01-09-397246

Európai egyedi azonosító: HUOCCSZ.01-09-397276

Adószáma: 14533541-2-43

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Pest Megyei Kormányhivatal

Telefonszáma: +36 30/346-5655 - +36 20/254-1221

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Magyar Hosting Kft.
H-1132 Budapest
Victor Hugo u. 18-22.

06-1-700-2323
info@tarhely.com

 

 2. Alapvető rendelkezések:

2.1.            A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

2.2.            A jelen Szabályzat 2019. március 12. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: szállítási költség változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 14 nappal a weboldalon közzéteszi - mely idő alatt a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

2.3.            Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.4.             Szolgáltató nyomatékosan kijelenti, hogy az általa forgalmazott termékeket kizárólag kiskereskedelmi cégeknek adja tovább. Szolgáltatótól megvásárolt termékek kizárólag szakkereskedelmi egységekben, állatorvosi rendelőkben, kutyakozmetikákban, illetve olyan szakkiállításokon, rendezvényeken értékesíthetőek, melyek  közvetlenül kapcsolódnak a termékek típusához. Webshopban történő értékesítést csak abban az esetben engedélyezi Szolgáltató, amennyiben Felhasználónak fizikálisan is működő üzlete van, illetve rendszeresen promótálja a termékeket rendezvényeken, kiállításokon, versenyeken. Ezen korlátok alól, külön megállapodást követően, minden esetben egyedei elbírálás alapján kivételt képezhetnek az Outward Hound és Hunter termékek.

2.5.           Szolgáltató nyomatékosan kijelenti, hogy az általa forgalmazott termékek átcsomagolása, átnevezése minden esetben TILOS! A termékek promótálása, bármilyen platformon engedélyezett, de kizárólag a termék márkájának bemutatásával (pl. TEOMANN szárított jutalomfalatok), valamint a szövegben történő megnevezésével történhet. A címkék szándékos átragasztása, kitakarása minden esetben tilos! A termékek továbbértékesítése kizárólag háztartási mennyiségben és kizárólag végfelhasználónak történhet! Ezen rendelkezés megszegése a 2.6 pontban szereplő következményekkel járhat, többszöri felszólítás esetén további jogi következményekkel járhat és kártérítési kötelezettséget von maga után, amit az illetékes Pest megyei járási bíróságon történő egyeztetés határozza meg.

2.6.             Szolgáltató minden esetben és bármikor indoklás nélkül megtagadhatja a Felhasználóval történő elsődleges, vagy további szerződéskötést.

3. Regisztráció/vásárlás

 3.1.            Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

 

3.2.            Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

3.3.            Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

3.4.            Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 

4.1.            A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, nem tartalmazzák a törvényben előírt áfát, valamint nem tartalmazzák a kizállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A szolgáltató a költségmentes feladást nettó 50.000 Ft megrendelési értékhatártól biztosítja. Amennyiben ezt nem éri el a megrendelés értéke, úgy nettó 1690 Ft feladási költség kerül felszámításra.  A megrendelt termékek tekintetében súlyhatár nincs meghatározva.

 

4.2.            A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.

 

4.3.            Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Ez az "Akciók" menüpontban kerül megjelenítésre. Az akciók minden esetben az akciós készlet erejéig érvényes. A szolgáltató nem köteles az akciókról minden esetben egyéb úton tájékoztatást adni.

 

4.4.            Amennyiben Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a felhasználókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. § ) fogalmát a törvény nem határozza meg.

 

4.5.            A 4.4 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy kereskedelmi partnernek is azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 

5. Rendelés menete

5.1.            Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba. Regisztráció nélkül vásárlás nem lehetséges. Szolgáltató a regisztrációt követően a szükséges ellenőrzéseket elvégzi, ami igazolja, hogy érvényes adószámmal rendelkező  viszonteladó a regisztráló. Amennyiben a feltételek nem felelnek meg, vagy a regisztráló nem Szolgáltató üzleti szemléletének megfelelő kereskedelmi tevékenységet végző jogi személy, úgy a szolgáltató megtagadhatja a partneri kapcsolatot. Nem értékesít és a regisztráció törlésre kerül.

 

5.2.            Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja. A termékek kosárba helyezése folyamán előfordulhat, hogy egy másik felhasználó is betette ugyanezt a terméket a kosarába. Ezt a rendszer nem veszi figyelembe és minden esetben a rendszerben meghatározott darabszámig engedi leadni egy adott termékre a megrendelést. A rendszerben a termékek elérhetősége 12-24 óránként manuális frissül a Szolgáltató webshopjában, így előfordulhat, hogy ugyan azon termékre kettő vagy több vásárló is adott le megrendelést. Ebben az esetben mindig az a megrendelés érvényes, ami a leghamarabb lett leadva. Az ebből adódó károkért Szolgáltató felelősségre nem vonható.

 

5.3.            Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

 

5.4.            Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint Felhasználó.

 

5.5.            Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot.

 

5.5.1.      Fizetési módok:

 

Utánvétel:


A kiszállított áru értékét a szállítónak, számla ellenében fogja tudni kiegyenlíteni a Felhasználó.   Az utánvétes fizetési mód költsége minden esetben nettó 690Ft, 150.000Ft számla végösszegig. 150.000Ft fölött nettó 1490Ft.              


Átutalás:


Minden esetben lehetősége van Felhasználónak a megrendelt áru értékét 8 nap átutalással kiegyenlíteni, a meghatározott átutalási határidőn belül, ami a számla kiállításának dátuma. A szolgáltató a megrendelést a futárnak, szállítmányozónak történő átadást követően teljesítettnek tekinti. Ezt a szolgáltató indoklás nélkül bármikor megtagadhatja, illetve visszavonhatja. Szolgáltató a többszöri késedelmes fizetés esetén jogosult ennek a fizetési módnak a módosítására és kizárólag az utánvétes, valamint az előre utalással történő fizetési módnak az elfogadására. Erről Szolgáltató minden esetben előre, elektronikusan levél formájában tájékoztatja a Felhasználót.


Előre utalás 2% kedvezménnyel:

A megrendelés vételárát, a megrendelés feladása előtt kell átutalással kiegyenlíteni! Amennyiben ezt a fizetési módot választja, úgy a rendelési folyamat véglegesítését követően, elektronikus formában küldi el Szolgáltató a díjbekérőt / számlát. Ezen Felhasználó megtalálja az utalandó összeget, a bankszámlaszámot és egyéb, szükséges információkat.

Késedelmes fizetés:

Késedelmes fizetés esetén legfeljebb a számla lejártát követő 20 naptári napon belül 3 alkalommal fizetési emlékeztető kerül emailben kiküldésre a szolgáltató vállalatirányítási rendszeréből. Ezt követően, amennyiben a számla továbbra sem került kiegyenlítésre, a szolgáltató fizetési felszólítást küld emailben a szolgáltató vállalatirányítási rendszeréből.

Amennyiben a kiállított számla kiegyenlítése nem történik meg a megadott határidőt követő 30 napig, abban az esetben a jövőben kizárólag kedvezmény nélküli előre utalással, vagy utánvétes fizetéssel fogjuk kiszolgálni, valamint a megadott határidőhöz képest, további 5 naptári napot meghaladó fizetési késedelem esetén, vagy több mint 45 napja lejárt számla esetén, a szolgáltató ügyvédi felszólítást kezdeményez, melynek költsége az érintett felhasználót terheli. Ennek a költsége minimum 38.000ft.  

 

5.5.2.      Szállítási költség:

 

  • Nettó 50.000 Ft rendelés alatt a szállítási és csomagolási költség egységesen nettó 1690 Ft.

  • A megrendelt termékeket a logisztikai partnerünk (DPD) a megadott szállítási cím ajtajáig szállítja. Ezzel kapcsolatban az esetleges egyéb igényeket külön lehet egyeztetni.

5.6.            Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

 

5.7.            A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát (és ha tartozik a termékhez, a jótállási jegyet) a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el!

 

5.8.            Az adatok megadását követően Felhasználó a ”MEGRENDELEM” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet Szolgáltató felé a megrendelésével kapcsolatban, vagy e-mailben jelezheti egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát. A megrendelés leadását megelőzően a Felhasználónak lehetősége van jelen ÁSZF elolvasására és ennek függvényében eldönteni, hogy ezt elfogadja és a megrendelését elküldi, vagy egyszerűen az oldal bezárásával a megrendeléstől elállhat. Az ÁSZF elfogadását a megrendelés leadása előtt minden esetben az " előtt lévő kis kocka kipipálásával köteles elfogadni.

 

5.9.            Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

 

5.10.        Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „frissítés/kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor a „szemetes ikon” „törlés” gombra kattint. A rendelés során Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére.

 

5.11.        Felhasználó e-mailben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást (rendszerüzenetet) kap. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 

5.12.        Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás.

 

6. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

6.1.            A megrendelések feldolgozása valamint a csomagküldő illetve fuvarozó cégnek történő átadása 2-6 munkanapon belül történik. Amennyiben a megrendelés feldolgozása, illetve feladása a 6 munkanapot meghaladja, úgy a Felhasználónak joga van kötelezettség nélküli elállni a szerződéstől. Erről Szolgáltatót előzetesen azonban írásban értesítenie kell. Ha egy írásos szerződéstől való elállás nem történik meg és a szolgáltató a megrendelést elküldte, de az a fenti okok miatt nem kerül átvételre, úgy minden a megrendeléssel kapcsolatos költséget, mint csomagolási rezsiidő, csomagolás és feladás költsége a Felhasználót terheli. Ennek mértéke: A megrendelés nettó értékének 20%-a valamint az ÁSZF-ben leírt szállítási díj.

 

6.2.            Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 2-6 munkanapon belül.

 

6.3.            A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

 

6.4.            A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

 

6.5.            Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, nem köteles erről Felhasználót tájékoztatni, azonban a már megfizetett ellenérték különbözetét köteles 3 munkanapon belül visszatéríteni.

     

7.Elállás joga

7.1.           Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

8. Szavatosság

8.1. Hibás teljesítés

 

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 

8.2. Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

 

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

 

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

 

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 1 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

 Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

8.3.Termékszavatosság

 

 Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

 Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 1 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A Szolgáltató nyomatékosan felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy bizonyos Felhasználó által forgalmazott termék úgynevezett "NATÚR TERMÉK", ezen termékek előállítása nem egy előre meghatározható formát, valamint méretet jelent. A termékek formája, mérete, szaga, színe, állaga akár jelentősen is eltérhet a "megszokott" valamint a termék oldalon megjelenített tájékoztató képtől. Ezt Felhasználó a megrendelés leadásával tudomásul veszi és ezáltal elfogadja, hogy a fent leírt jellemzőknél tapasztalható eltérések esetén Szolgáltató a reklamációt nem tekinti jogosnak.

        9.Vegyes Rendelkezések

9.1.            Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

9.2.            Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

9.3.            Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

9.4.            Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 

9.5.            Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog.

       

         10. Szerzői jogok

10.1.        Miután a www.shop.verityclass.hu , mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a www.shop.verityclass.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

10.2.        A www.shop.verityclass.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra, termékre való hivatkozással lehet.

 

10.3.        A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

 

10.4.        Tilos a www.shop.verityclass.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.shop.verityclass.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

10.5.        A www.shop.verityclass.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

10.6.        Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén a Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 

        11. Adatvédelem

 A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://shop.verityclass.hu/content/3-adatvedelem

 

Budapest, 2023. január 15.


Follow us on Facebook